Viet Nam

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN


TRA TỪ ĐIỂN ĐA NGỮ


TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

Tư vấn 01
Chat với nhân viên tư vấn online 
Tư vấn 02
Chat với nhân viên tư vấn online
Tư vấn 03
Chat với nhân viên tư vấn online

LƯỢT TRUY CẬP

Số lần xem bài viết : 3204800

SỐ KHÁCH ĐANG XEM

Hiện có 18 khách Trực tuyến

LIÊN KẾT WEBSITEVõ dân tộc

Email In

VÕ DÂN TỘC

Võ thuật phát triển như thế nào trong lịch sử Việt Nam?

Kể từ buổi đầu lịch sử, người Việt Namđã phải luôn đấu tranh chống lại nạn ngoại xâm, nhất là những đạo quân của các Triều đại Trung Quốc. Bộ vũ khí bằng đồng hiện được trưng bày trong bảo tàng lịch sử Việt Nam có thể hiểu thêm về các loại vũ khí khác nhau mà người Việt Nam đã sử dụng trong thiên niên kỷ đầu trước công nguyên. Những thứ vũ khí này bao gồm dao găm, rùi, gươm và giáo.Đó là những thứ vũ khí được sử dụng để đánh giáp lá cả. Sử dụng những thứ vũ khí này đòi hỏi phải có sự can đản, sức dẻo dai, sự khéo léo và kỹ thuật thành thạo.

 

Thời Lý các nhà sư thường tổ chức lễ hội ở chùa chiền và ở đền miếu, nơi có nhiều hoạt động mang tinh thần thượng võ như đấu vật và tỷ thí võ nghệ.

Từ thế kỷ thứ 15 đến thế kỷ thứ 19: võ thuật tồn tại ở 2 cấp độ: bình dân (tại các lễ hội) và triều đình (chương trình rèn luyện và thi võ).

Hệ thống võ thuật của triều đình cũng rèn luyện binh sĩ chiến đấu chống xâm lăng và bảo vệ triều đình. Nội dung được chia thành 3 phần: Võ dành cho quân đội, võđể nghiên cứu và võ để thi tuyển.

Dưới thời Pháp thuộc, quân đội triều đình ngừng việc đào tạo võ nghệ. Các môn thểdục thể thao phương Tây ngự trị trong trường học. Tuy nhiên, người Việt Nam vẫn tự hào với các võ sư của mình – những người đã bảo tồn và phát triển truyền thống võ thuật trong dân chúng.

Từcuối thế kỷ thứ 19, thuật đấm bốc và một vài trường phái võ đã từ các nước châu Á khác du nhập vào Việt Nam:Judo, Aikido, karate từ Nhật Bản, wushu, thiếu lâm và võ đang từ Trung Quốc,tae kwon do từ Triều Tiên và pencat silat từ Malaisia.

MARTIAL ARTS

How have martial arts developed throughout Vietnamese history?

Since the early days of Viet Nam’s history, the Vietnamese have always had to flight against in vations, especially from the armies of various Chinese dynasties. The bronze weapons exhibited in the national Museum of History help give an insight in to the weapons the Vietnamese used during the first millennium B.C. These included aggers, axes, swords, and spears. All are weapons the employed in hand-to-hand fighting. Handling these weapons required courage, endurance, dexterity, and skill.

During the Ly Dynasty, monks organized temple and pagoda festivals, which includedactivies imbued with the martial spirit , such as wrestling and martial arts touraments.

From the fifteenth to nineteenth centuries, martial arts existed at two main levels:the popular level (at festivals) and the royallevel (specialised martial arts training and examinations).

The royal martial arts system also trained soldiers to fight invaders and protect the court. The content was divided into three parts: martial arts for army, martial arts for study, and martial arts for examinations.

Under French domination, the court army ceased to train in martial arts. Western sports and gymnastics domimated at schools. However, the Vietnamese remained proud of their martial arts master, who preserved the traditions and develop martial arts among common people.

Since the late nineteenth century, boxing and schools of martial arts have alsoentered Viet Nam from other Asian countries. These include judo, aikido, and karate ( Japan); wushu, shaolin and wudang ( China); tae kwon do ( Korea); and pencat silat (Malaisia).

Rèn luyện và thi tuyển võ được tổ chức như thế nào tại triều đình?

Trước thế kỷ 16, vua chúa bổ dụng các võ tướng trong triều dựa trên những cống hiến,công trạng hoặc gia thế của họ, chứ không phải qua thi tuyển. do đó, đa số các võ tướng trong triều đều là người của hoàng gia. Năm 1253, Triều Trần cho lập Giảng Võ Đường, một trường rèn luyện võ dành cho các hoàng thân quốc thích làcác võ tướng. Cũng khoảng thời gian này, Trần Quốc Tuấn đã soạn ra cuốn binh thư đầu tiên dựa theo những tiêu chuẩn của thời đó.

Năm 1721, dưới thời vua Lê Dụ Tông, trường đào tạo võ đầu tiên cho quảng đại dân chúng, gọi là võ học sở, được mở tại kinh đô Thăng Long.

Mỗikỳ thi gồm 3 phần: phần thứ nhất là kiểm tra hiểu biết của thí sinh về binh pháp cổ, phần thứ 2 về công phu võ học (cưỡi ngựa, bắn cung, múa kiếm, múa côn),còn phần thứ 3 là kiến thức về chiến thuật và chiến lược quân sự.

Thời vua Lê, chúa Trịnh (1428-1788), 19 cuộc thi võ đã được tổ chức, lấy đỗ 200 võ sinh.

Các cuộc thi võ ở Huế (Kinh đô của nhà Nguyễn) thường được tổ chức vào tháng bảy âm lịch. Thi võ dưới thời Nguyễn được tổ chức một cách hệ thống và nghiêm ngặt.Tuy nhiên một số võ thuật tìm cách gian lận. Vua Tự Đức phải ban chỉ dụ, quy định rõ những định lệ thưởng phạt trong thi võ.

Từnăm 1802 đến 1884, nhà Nguyễn tổ chức 74 kỳ thi ở các cấp khác nhau. Tổng số có 3893 thí sinh vượt qua các kỳ thi khác nhau cả văn lẫn võ.

Các kỳ thi võ chính thức ở Việt Nam chấm dứt năm 1880 khi người Pháp tăng cường nền cai trị của họ tại Việt Nam.Tuy nhiên, tinh thân thượng võ và việc rèn luyện võ nghệ trong dân chúng vẫn tiếp tục phát triển như một hình thức phản kháng ách cai trị của Pháp.

How were training and examinations for martial arts organized at the court?

Priorto the sixteenth century, kings appointed their military officers on the basisof their contributions, good records, or lineage rather than by examinations.As a result, most high-ranking military were members of the royal family. In 1253, The Tran Dynasty establishedthe Giang Vo Duong, a martial arts training school for royal relatives serving as military officers.About this time, Tran Quoc Tuan, a famous general of the Tran Dynasty, compiledthe first book on the art of warfare, using standards of that time.

In1721, King Le Du Tong established Vo Hoc So, the first martial arts trainingschool for the general public in the capital of Thang Long.

Eachexam consisted of three parts. The first tested the student’s understanding ofthe classic art of combat: the second, their martial arts skills (horse riding,archery, and sword or stick fighting): and third, their knowledge of minitarystrategy and tactics.

TheLe Kings anh Trinh Lords held nineteen court examninations on martial arts between1428 and 1788, tow hundred students passed.

Themartial arts examinations in Hue(the capital of Nguyen) were usually held in the seventh lunar month. Martial arts examinations under the Nguyen Dynastywere systematic and strict. However, some students tried to cheat, King Tu Ducdecreed rules for rewards and punishments in martial arts exam.s

From1802 to 1884, the Nguyen organixed seventy four exams at various levels. Atotal of 3893 candidates succeed in both scholarly and martial arts exams.

Thefomal martial arts examinations in Viet Namender in 1880, after the French had consolidated their control over Viet Nam.However, the matial arts spirit and practice of the masses continued to developin resistance to French rule.

Các môn phái võ Việt Nam?

Nhóm Bắc Hà ở miền Bắc

Vật truyền thống là hình thức võ rất phổ biến ở miền bắc Việt Nam. Nhiều làng tổ chức thi đấu lễ vật vào các lễ hội mùa xuân. Hà Nội và các vùng phụ cận được xem là cái nôi của võ cổ truyền.

What are the schools of Viet Nam martial arts?

The Bac Ha Group on northern Viet Nam

Traditional wrestling is a very popular form of martial arts in northern Viet Nam. Many villages hold wrestling tournaments at spring festivals. Wrestling has a long tradition. HaNoi and its environs are known as the cradle of traditional martial arts.

Phái Nhất Nam có lịch sử lâu đời nhất trong số các phái võ cổ truyền Việt Nam,có khởi nguồn từ Thanh Hóa, Nghệ An.

The Nhất Nam school has the longest history of all the Vietnamese traditional martial arts schools, it stared in Thanh Hoa, Nghe An.

Phái Nam Hồng Sơn do võ sư Nguyễn Văn Tộ sáng lập. Phái võ này đi từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp , phù hợp với thể trạng người Việt Nam, dựa trên kỹ thuật phản công ngang. Nhờ đó võ sinh có thể lật người và ngã xuống một cách an toàn.

The Nam Hồng Sơn school was founded by master Nguyen VanTo. His training proceeded from easy to difficult and from simple to complex,suited the Vietnamese constitution, and employed the technique of horizontal counter-attack. With these methods, practitioners could hurl themselves and still fall safely.

Nhóm Bình Định ở miền Trung: phái võ Bình Định gồm các môn phái sau: roi Thuận truyền- Tây Sơn, quyền An Thái, quyềnAn Vinh, các hình thức võ do các nhà sư phát triển. Nguyên tắc của phái võ này là “nhất mạnh, nhì nhanh, thứ 3 giỏi”, nhấn mạnh của tầm quan trọng của sức mạnh, sự khéo léo và kỹ thuật.

The Binh Đinh group in central Việt Nam  Binh Dinh martial arts schools include Tây Sơn-Thuận truyền rod-, An Thái kata, and An Vinh kata; the martial arts forms developed by Buddhist monks. The school’s motto – “First, strong. Second,quick. Third. skilful”, under scores the importance of strength, dexterity, and skill.

Nhóm Nam bộ ở miền Nam. Nam bộ có nguồn gốc khác nhau: Bình Định, Thanh Hóa, Nghệ An, đồng bằng sông Hồng và Trung Quốc. Các phái võ Nam bộ được gọi là “võ miệt rừng” hay “võ vườn”, bao gồm các môn phái sau đây: TânKhánh – Bà Trà, Thất sơn quyền của các nhà sư, âm dương võ phái và Kim Kê.

The Nambộ group in southern Việt Nam the Nam bo martial artshave different sources: Bình Định, Thanh Hóa, Nghệ An, the Red River Delta, and China.The NamBo schools are often called “the martial arts ofrests and gardens”. They include the following schools: Tân Khánh – Bà Trà, Thất sơn kata of Buddhistmonks,Yin-yang, and Kim Kê (Golden Rooster).

Cácphái võ Việt Namchính trên đất Pháp?

Phái Cửu Long: Võ sư Trần HoàiNgọc thành lập môn phái này năm 1954 tại Việt Nam. Điện thoại:04938834475 – Nice.

Whatare the main sects  of Vietnamese martialarts in France?

The Cửu Long school of matialarts:  Master Trần Hoài Ngọcfounded this school in 1954 in VietNam. Tel: 04938834475 – Nice.

Phái Nam Hổ Quyền: phái này dovõ sư Philippe Đặng Văn Sung làm trưởng môn. ĐT: 0491427724 –Maseille.

The Nam Hổ Quyền school of matial artsHeaded by Master Philippe Đặng Văn Sung làm trưởng môn. Tel: 0491427724–Maseille.

Phái Trung Hòa: Võ sư Nguyễn TrungHòa là một trong những người sáng lập Liên đoàn võ thuật Việt namtại Pháp. ĐT 0169148899 – Pari.

The Trung Hòa school of matial arts:  Master Nguyễn Trung Hòa is one of foundersof the Việt nam Martial Arts in France. Tel: 0169148899 – Pari.

Trường phái Thanh Long: do cố võ sưFrancis Fournier thành lập. ĐT: 0561630391 – Touluose.

 The ThanhLong school of matial arts: founded by master Francis Fournier. Tel: 0561630391 – Touluose.

Trường phái Sơn Lâm Hắc Hổ: do cốvõ sư Vũ Ngọc Vinh thành lập. ĐT: 0145520082.

The Sơn Lâm Hắc Hổ school of matial arts: Founded by late Master VũNgọc Vinh. Tel: 0145520082.

Trường phái Cây Lau: do cố võ sưNguyễn Trung Hòa bắt đầu giảng dạy trường phái võ này tại Pháp năm1948. ĐT: 0142022395 – Paris.

The  CâyLau school of matial arts: late Master Nguyễn Trung Hòa opened thisschool of martal arts in Francein 1948. Tel: 0142022395 – Paris.

Phái Lam Sơn: đại võ sư môn pháilà Jacques Trần Văn Ba. Đt: 0467596328 – Montpellier.

The Lam Sơn school of matial arts: theschool’s grand mater is Mr.Jacques Trần Văn Ba. Đt: 0467596328 – Montpellier.

Trường phái Song Long Khiên: do võsư Francois Brassecasse sáng lập. ĐT: 0386572534 – Nevers.

The Song Long Khiên school of matial arts: setup by master Francois Brassecasse.Tel: 0386572534 – Nevers.

Võ Truyền thống: Môn phái nàyđược đại võ sư Nguyễn Đức Mộc giới thiệu vào Pháp năm 1950 và đãphát triển tại đó cho đến nay. ĐT: 0147362345 - Paris

Traditional Martial arts: Grand masterNguyễn Đức Mộc introduced this school to France in 1950 and has developed itever since. Tel: 0147362345 – Paris

Phái Tây Sơn: Hiện nay, đại võ sưPhan Toàn Châu đã thay đổi định hướng sang dạy cho các võ sư cả triếtlẫn võ học lẫn kỹ thuật chiến đấu. Đt: 014636707 – Paris.

The Tây Sơn school: Now, Gand masterPhan Toàn Châu has change the guidelines to teach his students both thephilosophy of martial arts and techniques of combat. Tel: 014636707 – Paris.

Phái Nam Hải: Võ sư Nghiêm An Thạchtừng luyện tập một vài môn phái tại Việt Nam như Lam Sơn, Bạch Hạc,Thiếu Lâm và Hồng Gia trước khi tới sống tại Pháp năm 1983. Đt:0493994523 – Cannes.

The NamHải school: master Nghiêm An Thạch used to practise martial arts ofseveral of schoool in  - Việt Namincluding Lam Sơn, Bạch Hạc, Thiếu Lâm (Shaolin), and Hồng Gia before hemoved to Francein 1983. Tel: 0493994523 – Cannes.

Phái Kỳ Lân Chi Minh: Môn phái này do võ sư Trần Bá Đức đệ tử của võ sư Nguyễn Trung Hòa, làm trưởngmôn. ĐT: 0134648174 – Paris.

The Kỳ Lân Chi Minh schools: MasterTrần Bá Đức, a disciple of master Nguyễn Trung Hòa heads of school . Tel:0134648174 – Paris.

Phái Long Hải: Do võ sư Trần Giácsáng lập. Đt 0546675582 – La Rochelle.

The Long Hải school: founded by masterTrần Giác. Tel 0546675582 – LaRochelle.

Phái Hòa Long: do đại võ sư VĩnhLong, chủ tịch Hội võ thuật Việt Nam sáng lập. ĐT: 0106115243 – Paris.

The Hòa Long school: founded by Grandmaster Vĩnh Long, Chairman of Việt Nammartial arts Association. Tel: 0106115243 – Paris.

Phái Việt: các phương pháp rèn tập và các bài tập của môn phái này chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của triết lý võ học cổ truyền Việt Nam. Đại võ sư môn phái này là Nguyễn Công Tốt. ĐT: (33) 491472991.

The Việt school: traditional philosophies of Vietnamese martial arts. Its Grand master is Mr.Nguyễn CôngTốt. Tel: (33) 491472991.

Liễu Đôi trở thành làng vật truyền thống như thế nào?

Liễu Đôi là một làng ở xã Liêm Túc – Thanh Liêm – Nam Định. Hàng năm, làng tổ chức thi vật truyền thống vào ngày mồng 5 tháng giêng âm lịch.

Theo truyền thuyết, cuộc thi đấu vật có nguồn gốc từ câu chuyện về mộtchàng trai trẻ họ Đoàn có sức khỏe phi thường. Một ngày nọ, một cơn lũ tràn qua vùng Nương Củi thuộc làng Liễu Đôi, khiến dân làng vô cùng hoảng sợ. Khi chàng trai tới cứu giúp thì chàng nhìn thấy trước mắt mình một thanh gươm sáng quắc nằm trên một vuông nhiễu điều. Nhận ra đó là một thanh gươm thần, chàng quỳ xuống tạ ơn thần phật. Chàng cầm gươm và lấy gươm nhiễu điều quấn quanh bụng. Rồichàng vung gươm thi triển võ nghệ để cứu dân làng.

Sau đó, giặc ngoại xâm tràn tới. Chàng trai trẻ tình nguyện tòng quân giết giặc. Trong đơn vị của chàng có một nữ binh họ Bùi. Hai người họ Đoàn và Bùi yêu thương và nguyện sẽ nên duyên cầm sắt sau ngày chiến thắng. Thật không may, Đoàn hy sinh tại chiến trường, xác chàng được đưa về an táng tại quê hương. Sau khi quân thù đại bại, Bùi đến thăm mộ chàng ở quê, nhưng đến gần mộ chàng, nàng cảm thấy quá đau lòng mà chết.

Dân làng cảm động và đã lập một ngôi miếu thờ chàng trai họ Đoàn mà họ gọi là Thánh Ông và một ngôi miếu khác thờ cô gái họ Bùi là Tiên Bà. Hàng năm họ tổ chức cuộc thi đấu vật để tưởng nhớ ngày mất của hai người. Ban đầu, cuộc thi đấu được gọi là lễ hội Thánh Tiên nhưng về sau được đổi tên thành hội vật Liễu Đôi. Hội có nghi thức rước Thánh Ông tới bãi vật, tiếp sau là một cuộc thi vật.

How did Lieu Doi become a village with a great wrestling tradition?

LieuDoi is a village in Liem Tuc – Thanh Liem – Nam Dinh. Every year the villageholds its traditional wrestling tournament on the fifth day of the first lunar month.

Accordingto a popular legend, the wretling tournament began with a young man ofextrasordinary strength, whose family mane was Doan. One day, a flood sweptthrough the Nuong Cui area in the villagers. When the young man arrived at thescene to help, he saw before him glowing sword lying on a red piece of cloth.Realising that this was a sacred sword, he prostrated himself and thanked thegods. Taking the sword and red cloth, which he stuck in his belt, he used thesword for martial arts that saved the villagers.

Thena army of foreigners invaded. The young man volunteered to fight the enemy. Hisunit also ha a female soldier, whose family name was Bui. Doan and Bui fell inlove and vowed to marry after the victory. Unfortunately, Doan was killed onthe battlefiedl; his body was taken back and buried in his native village.After the enemy’s defeat. Bui came to the village to visit to Doan’s grave.Grief overwhelmed her when she neared the tomb, and she died there.

Thevillagers were so moved by this event that they set up a templededicated to Doan, whom they call Thanh Ong (God), and another temple to Bui,whom they called Tien Ba (Goddess). They also held a wretling contest every yearto commemorate the couple’s death. At first, this contest was called the ThanhTien festival (festival of thetoe gods), but later villagers changed the nameto the Lieu Doi wrestling festival.

Ai đã từng làm hạ gục một com cọp dữ gần chợ Tân Kiểng, Sài Gòn năm1970?

Mùa xuân năm 1970, một con cọp dữ xông vào một thôn ở phía Nam chợ Tân Kiểng. Con Cọp hung hăng gầm rống khiến người dân sợ chết khiếp. Họ vội vã báo lên quan về con thú dữ. Một toán lính được sai tới nơi để bắt cọp. Tuy nhiên con cọp quá hung dữ nên không ai dám tới gần. Ba ngày trôi qua cả lĩnh lẫn cọp đều án binh bất động.

Tình cờ, một nhà sư tên Tăng Ân cùng đồ đệ của mình là Trí Năng từ nơi xa đi ngang qua. Khi nhìn thấy người dân địa phương gặp nguy hiểm, họ xung phong đi đánh cọp. Tăng Ân lập tức đối diện với con cọp , cả hai quần nhau một trận khá lâu, sau đó con cọp bị một cú đấm trời giáng của Tăng Ân nên bỏ chạy vào bụi tre rậm rạp. Tăng Ân đuổi theo.

Đột nhiên, con cọp lao ra phản công. Tăng Ân cúi đầu tránh cú tấn công của cọp , mất đà và ngã xuống một cái mương nhỏ. Con cọp chồm lên người Tăng Ân. Sự việc nhanh tới mức Tăng Ân không kịp trở tay. Nhìn thấy thầy bị con thú cắn xé, Trí Năng dùng toàn lực giáng mạnh cây côn vào đầu cọp. Con cọp chết. Người dân địa phương vô cùng cảm kích Trí Năng. Họ chôn cất Tăng Ân và dựng một miếu thờ ông.

Who killed a ferocious tiger near in 1770 in Sai Gon Tan Kieng market?

In the spring of 1770, a ferocious wild tiger rushed into the hamlet south of TanKieng market. The tiger roared fiercely, frightening villagers, who hurridlyreported the besst to the local mandarin. He sent soldiers to catch the tiger.However, the tiger was so savage that no one dared get close. Three days passed.Neither the soldiers nor the tiger moved.

By chance, a buddhist monk named Tang An and his disciple Tri Nang , who had comefrom afar, passed by the scene. They saw the local people in danger and offeredto fight the tiger. Tang An faced the tiger at once; the toe fought for quitepowerful blows, the tiger ran away into thick bamboo bushes. Tang An chased it.

Suddenly the tiger jumped out in a counter-attack. Tang An ducked to avoid the tiger’sattack, lost his balance, and fell into a ditch. The tiger pounced on Tang An.This happened so fast that Tri Nang had no time to react. As  the tiger tore up his master, Tri Nang hitthe tiger’s head with his Con, killing it. The localo people thanked Tri nangprofusely, buried Tang An, and set up a temple in his honour.

Phái võ Bà Trà – Tân Khánh bắt đầu và phát triển như thế nào trong lịch sử?

Đến giữa thế kỷ thứ 19, dưới triều vua Tự Đức (1848-1883), một sự kiện diễn ra, phản ánh rất rõ tinh thần bất khuất của dân làng Tân Khánh:một cuộc khởi nghĩa nổ ra chống lại đám quan lại thối nát tại địa phương. Cho tới ngày nay, người dân làng Tân Khánh vẫn rất tự hào vềsự kiện này. Nhiều người có tuổi trong làng vẫn nhắc đến một người phụ nữ tên là Trà. Vốn giỏi võ Tây Sơn, bà đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa suốt mười  năm trời từ 1850 đến khi người Pháp xâm lược 3 tỉnh miền Đông Nam Bộ. Vì vậy, khu vực này được gọi là “đất Bà Trà”. Sau đó nó chính thức được đặt tên là làng Bình Chuẩn.

Sựkiện lịch sử này, người dân gọi là phái võ truyền thống phát triểnở Tân Khánh – Bình Chuẩn là phái võ Bà Trà – Tân Khánh.

How did the famous schoolof Lady Tra – Tan Khanh martial arts begin and develop?

In the mid-nineteenth century, under the reign of King Tu Duc (1848-1883), anevent took place that reflects the indomitablespirit of Tan Khanh villagers. They staged an insurrection against corruptlocal mandarins. Even today, Tan Khanh villagers are proud of this event. Manyold people in the story of a woman named Tra. Skilled in Tay Son martial arts,from 1850 until the French invaded three eastern province of southern of Viet Nam.Thus, people called the area “the land of lady Tra”. Later, the official nameebecame Binh chuan village.

After this historic event, people referred to the traditional martial arts schooldeve loped in Tan Khanh – Binh Chuan as “the martial arts school of lady Tra inTan Khanh.”

Chủ tịch Hồ Chí Minh giữ gìn sức khỏe như thế nào?

Dưới đây là lời kể của ông Hoàng Hữu Khánh, một cảnh vệ của chủ tịchHồ Chí Minh về kỷ niệm của mình với người.

Chúng tôi tìm một phòng, mở cửa sổ, bật đèn và bắt đầu tập. Bác họccác động tác rất nhanh và hoàn hảo. Tôi dạy bác một mạch hết 52động tác. Sau đó tôi đề nghị bác ngủ vì sợ bác mệt.

Sáng hôm sau, tôi dạy sớm để tập dùng tay đánh vào một gốc cây cổ thụ.Trên đường ra sân tôi thấy bác biểu diễn rất thành thục các động táctôi vừa dạy bác đêm trước. Người bác đẫm mồ hôi. Thấy tôi, Bác đùa:“Gờm quyền của chú làm bác cả đêm qua ngủ một giấc thật đã cảmắt, nhưng các bắp cơ thì đau như bị dần. Cơ thì đau nhưng hai cái gốibị khớp mọi hôm đau thế, nay lại giảm đi. Từ nay, chú nhớ mỗi tốivà sáng hai bác cháu phải tập thường xuyên. Bác sẽ tập quyền thậtthạo để rồi chú còn dậy bác vài miếng võ nữa chứ!”

Sau đó, dù làm việc ở đâu, tại bắc bộ phủ hay những nơi làm việc bí mật khác ở Hà Nội chúng tôi vẫn luôn tập hai lần mỗi ngày.

How did president Ho Chi Minh keep himself fit?

Hoàng Hữu Khánh, one of President Ho Chi Minh’s bodyguards, relates his experience with the president:

We found a room, opened the windows, turned on the light, and started practising.He learned the movements vẻy quickly and performed them flawlessly. I taught him a set of fity-twomovements at a stretch. I then suggested he go to bed, fearing he might becomeexhausted.

The next morning, I got up early to practise hitting the trunk of an old tree withmy firsts. On my way to yard, I saw Uncle Ho smoothly performing the set upmovements I had taught him the night the night before. He was dripping withsweat. Seeing me, he joked: “I enjoyed a sound sleep last night thanks to theset of movements you taught me. My muscles all hurt, but the usual pain in myknees is less. From now on, please teach me martial arts sets twice a day, inthe morning and in the evening! I will try to do these sets well so that soonyou can start teaching me martial art techniques.”

Afte rthat, we always practised twice a day whether he worked in the Tonkin Govenor’s Palace ar at other secret places in HaNoi.

 

Ai đóng vai then chốt trong thành công của Thúy Hiền, nhà vô địch wushuthế giới?

Thúy Hiền kể lại việc mẹ cô dã giúp cô tập luyện như thế nào?

Tôi tham dự giải vô địch võ cổ truyền Hà Nội và giành giải thưởng. Gia đình tôi rất vui và bố tôi cố gắng làm mẹ tôi thay đổi suy nghĩ. Sau đó tôi ghi tên vào một khóa học wushu tại phòng giáo dục thể chất và thể thao Hà Nội, cách nhà15 km.

Mẹ tôi luôn đưa đón tôi kể cả trong thời tiết khắc nghiệt. Sau đó, tôiđược hưởng một chuyến đi tập huấn tại Trung Quốc. Rất nhiều thành tích của tôi nhờ có sự chăm nom săn sóc của mẹ. Dù tôi có bất kỳđâu và cho dù thành tích của tôi có cao đến thế nào thi tôi cũng luônnhớ đến lợi dạy của mẹ rằng tôi cần phải cố gắng hơn nữa để đáp ứng lại tình thương yêu chăm sóc của bà.

Who  played the key role in the success of Thuy Hien, the world wushu champion?

Thúy Hiền tells how her mother helped her train.

I took part in the Ha Noi Championship of Traditional Martial arts and won aprize. Most of family was very happy, my father tried to make may mother changeher mind. After that, I enrolled in a wushu course at the Ha Noi Bureau ofPhysical and sports Education, which was fifteen km from home.

My mother did this in spite of harsh weather. She always gave me a little moneyeven though we were  not rich. Then I wona coaching trip to china. I attribute my many achievements to my mother’s careand attention. Wherever I go and however high my accomplishments, I alwaysrecall my mother’s teachings. I tell myself that if I try harder, I will returnher love and care.

 

Người nước ngoài nghĩ gì về võ Việt Nam?

Một nhà báo Việt Nam kể lại kinh nghiệm của mình:

Tôi rất ngạc nhiên khi thấy những võ sinh người Pháp, Tây Ban Nha, Đức vàRumani đang luyện tập.

Một cổ động viên là sinh viên luật nói: “em thực sự xúc động khi thấy các võ sĩ ngoại quốc biểu diễn các bài võ tại Việt Nam. Trong một trận đấu, một võ sĩ Tây Ban Nha thi đấu thì đai bị tuột, anh ấy đã quỳ xuống thắt lại đai, sau đó chào trọng tài rồi mới tiếp tục thiđấu. Đúng là anh ấy đã thực hiện đúng tinh thần thần võ đạo của phương Đông và của Việt Nam.”

Võ sư cao cấp Trần Tiến nói: “Tôi rất vui thấy rằng Vovinam trở nên phổ biến như vậy. Một số võ sinh nước ngoài đã trình bày các bài thi khá hay”.

What do foreigners of Viet nammartial arts?

A Vietnamese journalist describes his experience below:

Iwas surprised to see French, Italian, Spanish, German, and Romanianstudents practising.

“I was deeply moved to see foreign contestants perform Vietnamese martial artsexercises”, one fan, who is a law student, said. “during one competition, aSpainish figher’s belt, bowl fell off. He knelt to re-tie the belt, bowed tothe referee, and resumed the fight. By doing so, he showed great respect forthe spirit of martial arts from the East and from Viet Nam.”

“I am happy Vovinam has become popular,” Tran Tien, senior master of martial arts,said. “Some foreign practitioners perform very well”.

 

Nữ võ sư Hồ Hoa Huệ đã gây ấn tượng như thế nào đối với người Châu Âu?

Bà Hồ Hoa Huệ đã từng đoạt giải vô địch tại liên hoan võ cổ truyền  toàn quốc và làngười phụ nữ đầu tiên dạy võ Việt Nam ở Châu Âu. Bà đã được liên đoàn karate và trao chứng chỉ võ sư đễ ngũ đẳng.

Suốt một tháng rưỡi có mặt tại Paris,bà Hồ Hoa Huệ đã nhiều lần trình diễn và hướng dẫn cho các võ sinh tại một số trường dạy võ học thuộc hiệp hội quốc tế võ đạo Việt Nam và hội võ Kempo. Bà còn tới thăm các trung tâm võ khác ở Phápvà huấn luyện cho các võ sinh. Sau đó, bà tới Bỉ, Italia, Hà Lan và Đức.

How did woman master Ho Hoa Hue impress the Europeans?

Bà Hồ Hoa Huệ won the championship at a national festival of Vietnamese traditional martial arts and was thefirst woman to teach Vietnamesemartial arts in Europe. The French league ofKarate has awarded her the Certificate of Master. Fifth Grade.

During her month and a haft stay in Paris. Ms Hue gave many performances and also instructed students at martial artsschools under the International Association of Vietnamese martial arts and the Kempo Society. She also visited other martial art centres in France and coached practitioners, then travelled to Belgium, Italy, Holland,and Gemany.

Theend!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 30 Tháng 12 2009 00:11 )